Üyelik Sözleşmesi“Basinodam.com, Harmes Medya LTD. ŞTİ. (“Harmes Medya” olarak anılacaktır)’nin bir alt hizmeti olduğundan bundan böyle Harmes Medya'ya ait internet üzerinde mevcut veya hizmete girecek olan tüm sitelerde tek üyelik sistemiyle bu üyelikten yararlanılacaktır.

Şimdi üyelik işlemlerini gerçekleştirmek istediğiniz Harmes Medya iştiraki olan Basinodam.com internet sitesindeki hizmetlerinden yararlanabilmeniz için üyelik sözleşmesinde geçen hükümleri kabul etmeniz gerekmektedir. Bu üyelik sözleşmesinin tamamını okuyup anladığınızı, bu şartnamede belirtilen hususları kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğinizi ve onayladığınızı kabul ederek sözleşmede geçen herhangi bir maddeyle ilgili olarak herhangi bir itiraz ve defi ileri sürmeyeceğinizi açıkça, hem şahsınız adına hem de varsa temsilcisi olarak hareket ettiğiniz, şirket üyeliği adına beyan ve taahhüt etmiş olmaktasınız. Bu sözleşmenin 2.2. maddesi saklı kalmak kaydıyla, Bu metni onaylamadığınız takdirde metinde bulunan hükümleri kabul etmediğinizden üyelik işleminiz gerçekleşmeyecektir. ”

Üyelik Sözleşmesi

Aşağıda belirtilen tanımlamalar bu sözleşmede bundan böyle koyu yazılmış kelimelerle kısaltılacaktır;

1.Genel Tanımlar:

1.1. Şirket üyeliği: Tüzel kişilik adına sitede yayın yapan ve bu yolda site içerisindeki hizmetlerden yararlanan yetkili kişiyi tanımlar.

1.2. Ajans: Başkasının namına kendi hesabına tüzel kişilikler adına yaptığı basın bülteni dağıtım ve yayınlama hizmeti ve buna bağlı hizmelerden faydalanan gerçek veya tüzel kişidir.

1.3. Kurumsal üye: Şirket üyesi ve ajans üyeliğini kapsayan tanımlamadır.

1.4. Hizmet sağlayıcı: Basinodam.com, Harmes Medya LTD. ŞTİ’ ye bağlı hizmet veren sitedir.

1.5. Üyelik: Ajans, şirket üyesi, blog yazarı ve basın mensubunun Basinodam.com adresinde sunulan hizmetlerden yararlanabilmesi için üyelik sözleşmesinin de kabulünü ihtiva eden kayıttır. Üyelik bilgileri hizmet sağlayıcı yetkilileri tarafından onaylandıktan sonra üyelik geçerli hale gelir.

1.6. Üye: Üyelik tanımında yazılı tüm kişi ve kuruluşları kapsayan sanal veri deposundaki her bir kayıtlı özel veya hükmi şahsı ifade eder.

1.7. Basın üyesi: Hangi mecradan olursa olsun güncel ve özgün içerik üreten bir yayın kuruluşuna bağlı olarak çalıştığını beyan ederek kişisel iş bilgilerini hizmet sağlayıcı ile paylaşan medya kuruluşu temsilcisine basın üyesi denir.

1.7.1. Basın bülteni: Kurumsal üyelerin Basinodam.com aracılığıyla yayınlayacakları ya da dağıtacakları haber niteliğindeki özel içerik.

1.8. Blog yazarı: Herhangi bir yayın kuruluşuna bağlı olmaksızın şahsen üretmiş olduğu güncel ve özgün içeriği tüm sorumluluğu kendisine ait olan bir internet sitesi aracılığıyla yayınlayan gerçek kişilere blog yazarı denir.

1.9. Basın üyeleri ve blog yazarları: Hizmet Sağlayıcı’nın (görsel, video, doküman dosyalarını bilgisayarlarına indirmek, şirket yetkililerin iletişim bilgilerine ulaşmak, beğendikleri haberleri arşivlemek, sadece ilgilendikleri konuları e-postayla takip etmek gibi) yalnızca üyelere özel sayfa ve özelliklerden ücretsiz olarak faydalanabilirler.

1.10.: Hizmet sağlayıcının üye olarak kabul ettiği kullanıcılar; kurumsal üyeler [Ajans, şirket üyesi (hükmi şahıslar ve temsilcileri)], basın mensupları ve blog yazarlarıdır. Facebook üyeliği maddi çıkar gözetmeyen bir eklentidir ve kendi şartnamesine tabidir.

1.10.1. Offline üyelik: Şifre ve parola almadan hizmet sağlayıcıya yüz yüze yahut telefon aracılığıyla ulaşan şirket veya temsilcisinin Basinodam.com’dan aldığı yayınlama veya dağıtım hizmetinin Harmes Medya LTD. ŞTİ müşteri hizmetleri yetkilisi (Hizmet Sağlayıcı) aracılığıyla verildiği hizmet şeklidir. 1.10. maddesindeki üyelik şekillerinden farklı bir üyelik değildir. Bu sözleşmedeki şartlara tabiidir. Ancak hizmetin veriliş şekli farklılık gösterir. Üyenin, yayınlama ve dağıtım hizmetini Hizmet Sağlayıcıyla telefonla, yüz yüze, fax ve/veya e-posta yoluyla almasıdır.

1.11. Facebook üyeliği: Maddi bir çıkar gözetmeksizin ve üye olmaksızın sadece Basinodam.com sitesinde yayınlanan içeriğin kullanıcıların şahsi beğeni merakına hizmet vermek için tasarlanmış bir üyelik çeşididir. Bu üyelikle haber eklenip yayın yapılamaz.

1.12. : Bu sözleşmede atfedilen madde numaraları yine bu sözleşmeyi işaret edilerek referans gösterildiği anlamına gelmektedir.

2. Yayınlanan içeriğin sınırları ve üyelik:

2.1. Yukarıda, “1.10.ve 1.10.1 maddelerinde de belirtilen üyelik şekilleri ücretsizdir. Ancak siteye haber yükleme, tüm dağıtım hizmetleri vb. tüm ücretli hizmetler sitenin sayfasında yayınladığı ücretlere tabiidir. Bu hizmetten de ajans ve şirket üyeleri yararlanabilir. Basın mensupları ve blog yazarları hizmet satın alamazlar. Bu iki üyelik çeşidi sadece bilgi paylaşımında bulunurlar. Ancak madde “1.10. ve 1.10.1 maddesinde belirtilen tüm üyelik şekilleri bu sözleşmede belirtilen hususlar ve atıfta bulunulan Basinodam.com tarafından onaylatılmış diğer sözleşmelere, bu sözleşmede ve başkaca üye tarafından onaylanmış diğer sözleşmelere uymakla yükümlü olup; bu metinlerde yer alamasa da üyelerin hangi uyruğa mensup olduklarına bakılmaksızın, ihtilaflarda Türkiye Cumhuriyeti Kanunları ve mevzuatı uygulanır.

2.2. Hizmet sağlayıcı, kendisine başvuran temsilcinin başvurusu sırasında yahut üyeliğe kabul edilmesinden sonra üyelik kriterlerini karşılamadığını düşündüğü ve bu sözleşmeye aykırılık teşkil eden üyelerin başvurularını veya mevcut üyeleri hiçbir gerekçe göstermeksizin reddetme ve bilgilerini silme hakkına sahiptir.

2.3. Hizmet Sağlayıcı'nın ücretli hizmetleri ajans ve şirket üyeliği yapmış (kurumsal üyeler) tüzel kişi temsilcileri aracılığıyla kullanılabilir. Gerçek kişiler Hizmet Sağlayıcı’nın sunduğu ücretli hizmetlerden yararlanamazlar. Üyelikler özel şahsın nam ve hesabına yapılamaz. Açıklandığı gibi özel şahıs adına yapılan hatalı bir üyelik akdedildiği taktirde üyelik tarihinden fark edildiği tarihe kadar girilmiş haberlerin silinmesinde veya bu sözleşmeyle taraflar arasında bağlayıcılık arz eden tüm sorumluluklardan ve doğabilecek zararlardan hizmet sağlayıcının tek taraflı geriye dönük olarak kurtulacağını, sorumlu olmayacağını, doğabilecek maddi veya cezai tazminatları hatalı üyelik kaydı yaptıran özel şahsa rücu edeceğini bu sözleşmenin tarafları kabul ve taahhüt eder.

2.4. Ayrıca Kurumsal Üye tarafından hizmet kullanıldıktan sonra alınan hizmet için her ne şekilde olursa olsun ödenmiş hizmet bedelleri, hizmet verilmeye başlandıktan sonra iade yapılmayacağını sözleşmenin tarafları kabul ve taahhüt eder.

2.5. Şirket üyeliğinde, şirket temsilcisi tarafından, tüzel kişi nam ve hesabına tüzel kişiliğin adına yapacağı yayınlamalar ve kullandığı hizmetler tek bir tüzel kişiliğe ait olabileceği gibi tüzel kişinin bağlı olduğu şirketler grubu var ise bu diğer şirketler için yapacağı tüm yayınların bu sözleşme kapsamında olduğunu taraflar kabul ve taahhüt eder.

2.6. Üye şirketi temsilen bu sözleşmeyi kabul eden ve üyelik işlemini tüzel kişilik adına ve hesabına temsilci yoluyla yapan Kurumsal Üye ve temsilci haricinde yetkili kıldığı sistemde kayıtlı alt kullanıcılar, temsilcisi olduğunu beyan ettiği bir ya da birden fazla tüzel kişilik adına; temsilcisi olduğu kuruma ait bilgileri (kurumun ve kurumda çalışanların iletişim bilgileri, kuruma ait haberler, basın bültenleri, görsel, video ve dokümanlar, fatura bilgileri vb.) tüm kişi, kurum ve kuruluşlarla, basın ve yayın organlarıyla ve tüm kamuoyuyla Hizmet Sağlayıcı’ya bağlı tüm kuruluşları yoluyla paylaşmayı, temsilcisi olduğu kurum adına hizmet sağlayıcının sisteminde fatura oluşturabilecek her türlü işlemi yapma ve oluşan faturaların ödemelerini tam olarak ve zamanında gerçekleştirmeye, temsilcisi olduğu kurum hesabını yönetmek üzere kendisiyle aynı yetkilere sahip başka sistemde kayıtlı alt kullanıcılar ekleme veya 3. bir kurum ya da ajansı aynı yetkilerle yetkilendirme veya yetkisini sonlandırmaya bu sözleşmeyi kabul eden kurumsal üye, şayet beyan ettiği halde yukarıdaki yetkilerden herhangi birine sahip değilse, hizmet sağlayıcının sisteminde yaptığı işlemler sonucunda ve alt kullanıcı olarak atayacağı kişilerin yaptığı yahut ajans olarak yetkilendirdiği veya alt kullanıcı atadığı kişi veya kurumlarla birlikte doğacak her türlü faturaları ve bu işlemler sonucu Hizmet Sağlayıcı’ya ya da başka 3. kişi ya da kurumlara karşı doğabilecek her türlü fatura bedelini veya maddi, manevi zararı tazmin etmeyi de şahsen ve temsilcisi olduğu şirket adına kabul ve taahhüt eder.

2.7. Hizmet Sağlayıcı’ya dağıtılması ve yayınlanması için bilgi, haber veya bu yolda materyal sunan Kurumsal Üye, Hizmet Sağlayıcı’ya yeniden basmak, dağıtmak, tercüme etmek, kısaltarak özetlemek ve sunulan materyalden türetilen işleri üretmek, satmak ya da devretmek hakkını verdiğini kabul ve taahhüt eder. Kurumsal Üye, Hizmet Sağlayıcı’ya sunulan materyallerin içeriğinin doğru ve orijinal olacağını; temsil ettiği kurumun ya da kurumların dağıtım için hizmet sağlayıcıya sunulan materyallerin sahibi yahut yetkili lisans sahibi olduğunu; materyalin herhangi bir telif, marka veya diğer fikri mülkiyet hakkını, özel mülkiyeti, şahsiyeti, gizliliği veya dünya çapında diğer şahısların diğer haklarını zedelemediğini; materyallerin onur veya haysiyet kırıcı herhangi bir unsur, yahut virüs veya yazılım, makro veya programlara bağlantılar içermediğini; materyallerin bu sözleşmeye, Kurumsal Üye tarafından onaylanmış hizmet sağlayıcının ve kurumsal üyenin tarafı olduğu diğer tüm sözleşmelere ve tüm Türkiye Cumhuriyeti ve uluslararası mevzuatına uygun olduğunu, bu sözleşmenin tarafı olan Kurumsal Üye şahsen ve temsilcisi olduğu şirket adına kabul ve taahhüt eder.

2.8. 1.10. ve 1.10.1 maddelerinde yazılı olan üyeler, Hizmet Sağlayıcı’ya sağlayacağı herhangi bir dağıtım listesindeki tüm kişilerin kendisinden reklam ve/veya promosyona yönelik e-posta mesajları almaya açıkça rıza gösterdiğini kabul ve taahhüt eder. Hizmet sağlayıcının, uygun bulmadığı veya kaynağı gereği gibi hazırlanmamış reklam ya da haber metinlerini reddetme hakkını saklı tutacağı gibi uygun bulmadığı 1.10. ve 1.10.1 maddeleri kapsamındaki üye ve üye adaylarını tek taraflı olarak üyeliğe kabul etmeyebileceği gibi mevcut olan üyelerin de bu sözleşme şartlarına ve üyenin hizmet sağlayıcının da taraf olduğu diğer internet üzerindeki sözleşmelere uygun davranmaması sebebiyle aradaki akdi tek taraflı olarak fesih edebileceğini taraflar kabul ve taahhüt ederler.

2.9. Kurumsal üye açısından yayınlanabilecek içerik ve kurumsal üyenin içerik sorumluluğu:

Basinodam.com web adresinde 1.10. ve 1.10.1 maddesinde belirtilen tarafların yayınlayacağı içeriğin bu sözleşme çerçevesinde aşağıdaki şartlarda uygun olması ve bu içerikle ilgili 1.10. ve 1.10.1 maddesinde belirtilen şirket üyesi ve temsilcisinin denetiminde ve sorumluğunda olacağını taraflar kabul ve taahhüt eder.

2.9.1. Haber değeri taşıyan içerik: Yeni bir ürün ya da hizmet hakkındaki güncel bilgiler, yeni yatırımlar, etkinlikler, ödüller, yıldönümleri, finansal haberler, yönetim değişiklikleri, kampanya-promosyonlar, uzman görüşleri, işbirliği-ortaklıklar, birleşme-satın alma gibi konular genelde haber değeri taşıyan içerik olarak değerlendirilir. Ancak her şey haber değildir. Basın bültenleri reklâm amaçlı kullanılamaz. Genel ilgi alanlarında yazılmış makaleler ya da açık mektuplar basın bülteni değildir.

2.9.2. Tarafsızlık: Basın bültenleri, yazarın şirketle hiç bir yakın ilişkisi yokmuş gibi tarafsızca yazılmalıdır. Haksız rekabet içermemelidir. Tırnak içinde kullanılan alıntılar dışında doğrudan adres gösteren “ben, biz, bizi, bizim” gibi zamirleri kullanılmaz, çünkü bu yazım dili reklâmı çağrıştırır. Aynı şekilde aşırı övgü cümleleri ya da benzer şekilde aldatıcı cümleler kurulmamalıdır.

2.9.3. Yasal açıdan uygunluk: Yasal açıdan eylem teşkil edecek ya da suç unsuru sayılabilecek konulara gönderme yapan tüm basın bültenleri için; resmi makamlardan verilen yazılı iznin hizmet sağlayıcıya sunumu ile ancak resmi kurum ve T.C. mevzuatının verdiği izin çerçevesinde yayınlanır. Aksi taktirde hizmet sağlayıcıdan izin alınmadan yapılacak yayın bu sözleşmenin ihlal edilmesi anlamı taşıyacağı, hizmet sağlayıcının fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla hizmet sağlayıcının üyeliği tek taraflı fesih edebileceğini madde 1.10. ve 1.10.1 kapsamındaki taraflar kabul ve taahhüt eder.

2.9.4. Geçerli iletişim bilgileri: Basın bülteninde yer alan iletişim yetkililerinin telefon ve e-posta adresleri doğru ve güncel olmalıdır.

2.9.5. Standart Uzunluk: Çok kısa ya da çok uzun bültenlerin arama motorlarına kaydedilmesi sorun teşkil edebildiğinden Basinodam.com platformunda yayınlanarak dağıtılacak basın bültenleri 300 ile 800 arası kelimeden oluşmalıdır.

2.9.6. Dilbilgisi: Sadece sektörel olarak değil her okuyucunun anlayabileceği şekilde olmalı mümkün olduğunca kısaltmalardan kaçınılmalıdır.

2.9.7. Format: Basın bültenleri HTML etiketleri ya da standart olmayan karakterleri içermemelidir. Ayrıca basın bültenleri kısmen ya da tamamen büyük harfle yazılmamalıdır. Bültenler standart basın bülteni biçiminde olmalıdır.

Basinodam.com aşağıdaki içerikleri dağıtmaz:

2.9.8. Reklamlar: Basın bültenleri doğrudan tüketici platformlarına dağıtılır ancak satış amacı gütmeyen, haber bakış açısıyla yazılmış standart basın bülteni formatında olmalıdır. İyi bir basın bülteni haber değeri taşıyan bir konu hakkında bilgi vermeli, bilgilendirici olmalıdır.

2.9.10. Kişisel görüşler: Basinodam.com herhangi bir kişi, grup ya da organizasyona yönelik zarar verebilecek türde ifadeler içeren bültenlerin yayınlama ve dağıtımını yapmaz. Politika ile ilgili bültenler ya da diğer duyarlı konulardaki bültenlerde aktarılan görüşler uygun bir dille yazılmalı ve ispatlanmamış iddialar ile aşırı abartılı ifadeler içermemelidir.

2.9.11. Kabul edilen dosya uzantıları: Basinodam.com dosya uzantısı .png, .jpeg , .tiff .gif, .avi, .mpeg, .flv, .wmv, .mp4, .doc, .docx, .pdf , .odt, .xls ve .xlsx olan dosyaları kabul eder bunların dışındaki dosya uzantıları kabul edilmez.

2.9.12. Cinsellik barındıran içerik: Basinodam.com cinsel içerikli malzeme ya da ürünler hakkındaki basın bültenlerini kabul etmez. Basın bültenleri cinsel içerikli ürün ve hizmetlere atıfta bulunmamalı ve bu tip internet sitelerine bağlantı içermemelidir.

2.9.13. SPAM: İçerik filtreleri tarafından yakalanması muhtemel kelime ve ifadeleri basın bültenlerinde kullanılmaz, çünkü bu tip kelime ve ifadeler sıklıkla reklamlarda ve istenmeyen e-postalarda (spam) kullanılır. Örneğin; kızlar, muhteşem, ücretsiz, çıplak, seks, para kazanın, fırsatı kaçırmayın vb. gibi. Aynı şekilde cinsel gücü arttırıcı ilaç ya da sağlık takviyeleri ile ilgili tüm kelimeler kullanılmaz.

2.9.14. Bağlantılar: Bültende çok fazla bağlantı kullanılmaz. Bağlantılar ya da aktif URL’ler 100 kelime içinde birden fazla olmamalıdır. Aksi takdirde kullanılan bağlantıların değeri kaybolur, anlam ifade etmez.

2.9.15. Blog gönderileri: Açık mektuplar, çok geniş ilgi alanlarında yazılmış yüzeysel makaleler ya da blog gönderileri basın bülteni formatına uymadığı için kabul edilmez.

2.9.16. İntihal: Bir haber, makale, araştırma ya da çalışmadan kaynak göstermeksizin alıntı içeren basın bültenleri kabul edilmez. Tüm mali ve cezai sorumluluğu diğer huşularda olduğu gibi yayını yapan 1.10. ve 1.10.1 maddesindeki şirket üyesi ve temsilcisine aittir.

2.9.17. Kurgu: Tüm basın bültenlerinde aktarılan bilgilerin gerçek ve doğru olması gerekmektedir. Kurgusal içeriklerin yayın ve dağıtımı yapılmaz.

2.9.18. Aynı içerik: Arama motorları ve ulaşmak istenilen kitle aynı basın bültenini birden fazla görmek istemez. Her basın bülteni Basinodam.com’da bir kez yayınlanır ve dağıtılır, aynı bülten sonraki aylarda başlığı değiştirilmiş olsa bile tekrar yayınlanmaz.

2.9.19. Zarar verici içerik: Basinodam.com bir kişi, grup, organizasyon ya da kurum aleyhinde zarar verme maksadı taşıyan her türlü içeriğin yayın ve dağıtımını yapmaz.

2.9.20. Online kumar: Basinodam.com yasal olmayan online bahis sitelerini destekleyen ya da bu sitelere bağlantı içeren basın bültenlerini yayınlamaz.

2.9.21. Videolar: Orijinal yayın sahibinin doğrudan izni olmadan herhangi bir televizyon ya da yayın kanalına ait veya özel şahıslara ait görüntüler içeren videoları barındıran basın bültenleri yayınlanmaz.

3. Üyeliğin dondurulması, verilerin silinmesi

3.1. Hizmet sağlayıcı, Kurumsal Üye tarafından kendisine verilen tüm içerik ve bilgiyi dilediği zaman herhangi bir sebep göstermeden ve haber vermeksizin silme, yayından kaldırma ve değiştirme hakkına sahip olduğunu hizmet sağlayıcının kurumsal üyeye vermiş olduğu tüm yetkileri, dilediği zaman herhangi bir sebep göstermeden ve haber vermeksizin dondurma, kısıtlama ve sonlandırma hakkına sahip olduğunu bu sözleşmenin tarafları kabul ve taahhüt eder.

3.2. Kurumsal Üye, Hizmet sağlayıcıya bir (1) hafta önceden bilgilendirmek şartıyla, bu sözleşmeyi dilediği zaman ve herhangi bir sebep göstermeden sonlandırabilir.

3.3. Bu sözleşmenin herhangi bir sebeple sonlanması halinde, Kurumsal Üye sözleşmenin sonlandığı tarihten önce hizmet sağlayıcının sitesinde almış olduğu hizmetler sonucu oluşmuş veya oluşacak faturaları ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

3.4. Sözleşmenin sonlanması halinde Hizmet Sağlayıcı, Kurumsal Üye tarafından kendisine sağlanmış tüm içerik ve bilgiyi silme, saklama, satma, devretme ya da 3. Şahıslarla ve kamuoyuyla üyelik sona ermiş olsa dahi paylaşma hakkına sahip olup Kurumsal Üye, Basinodam.com tarafından bu bilgilerin silinmesi, saklanması, satılması, devredilmesi ya da 3. şahıslarla ve kamuoyuyla paylaşılması halinde, her nevi semeni ve bedel veya maddi, manevi tazminat talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

4. Kullanım koşullarının Hizmet Sağlayıcı tarafından değişikliğe uğraması:

Hizmet Sağlayıcı Basinodam.com internet sitesinde yayınlanan Kullanım Şartları’nı, yahut bu sözleşmenin tamamını ya da bir kısmını dilediği zaman, tek taraflı olarak önceden haber vermeksizin veya vererek değiştirebilir ya da kaldırabilir. Basinodam.com internet sitesinde veya farklı mecralarda ilan ettiği hizmet fiyatlarının tamamını ya da bir kısmını, dilediği zaman önceden haber vermeksizin değiştirebilir ya da kaldırabilir; tamamını ya da bir kısmını dilediği zaman önceden haber vermeksizin ücretli olan bir hizmetini ücretsiz, ücretsiz verdiği bir hizmetiyse ücretli yapabilir, kredili servislerini faturalı veya faturalı hizmetlerini krediliye çevirebilir; periyodik (aylık, 3 aylık, yıllık vb.) ücretlendirilen hizmet paketlerindeki hizmetleri değiştirebileceğini, azaltabileceğini, artırabileceğini ya da tamamen kaldırabileceğini taraflar kabul ve taahhüt eder.

5. Ücret ve ödeme koşulları

5.1. Basinodam.com kurumsal üyeliği ücretsizdir. Kurumsal Üye, hizmet sağlayıcının sayfalarında yaptığı ücretli işlemler, faydalandığı hizmetlerin karşılığı olarak sitede bulunan ödeme şekilleriyle yaptığı alışverişler sonrasında Kurumsal Üye’nin vermiş olduğu fatura bilgilerine dayanarak Hizmet Sağlayıcı fatura keşide eder; hem e-mail yoluyla ve hem de kurumsal üyenin beyan ettiği resmi adresine bir hafta içinde faturayı gönderir.

5.2. Hizmet Sağlayıcı’nın verdiği ücretli hizmetler satın alınacak paketler şeklindedir. Her ücretli paket kendi içinde ayrı özellikleri ve hizmetleri ihtiva eder. Hizmetin süresi kapsamı özellikleri hizmet içeriğinde belirtilir. Üye bu hizmetlerden kendisine uygun olanı ve talebi doğrultusunda seçimini yapar ve hizmetini satın alır.

5.3. Kurumsal Üye, hizmet sağlayıcıya fatura, posta veya e-mail bilgilerini doğru ve eksiksiz olarak vereceğini ve bu bilgilerdeki eksik ya da yanlışlardan dolayı faturanın kurumsal üyeye keşidesinde, oluşacak gecikmelerden ya da teslim edilememesinden ötürü Hizmet Sağlayıcı’nın sorumluluk kabul etmeyeceğini, Kurumsal Üye’nin siteye beyan ettiği bilgilerin dikkate alınacağını taraflar kabul ve taahhüt ederler.

5.4. Eğer Kurumsal Üye’nin ödemesi gereken meblağ, Kurumsal Üye ve Hizmet Sağlayıcı arasındaki işlemi gerçekleştirecek olan bankanın kusurundan ötürü ya da Kurumsal Üye’nin hatasından ötürü, hizmet sağlayıcı tarafından tahsil edilemediği yahut edildiği fakat sonrasında ilgili bankanın bloke koyduğu takdirde söz konusu tutarı Hizmet Sağlayıcı, Kurumsal Üye’den talep edeceğini, e-posta yoluyla yapılacak bildirim sonrasında temerrüde düşeceğini, 7 iş günü içerisinde ödeme yapmadığı taktirde verilen hizmet bedelinin temerrüde düşmüş olmasıyla gecikme aylık %5 faizle, icra veya mahkeme masrafları avukatlık vekalet ücretiyle birlikte Kurumsal Üye ve temsilcisinden müteselsilen talep edeceğini, her hâlükârda ödeme yapılmadığı belirten e-postayla beraber ödenmeyen oran kadar verdiği hizmeti engelleme hakkını kendinde saklı tutacağını, taraflar kabul ve taahhüt eder.

5.5. Kurumsal Üye’nin hizmeti alıp da kurumsal üyeden kaynaklanan veya aradaki bankanın ödeme yapmaması sebebiyle veya herhangi bir sebepten ödenen meblağı geri çekmesi ve hizmetin verilmiş olması durumunda Hizmet Sağlayıcı’nın kurumsal üyeye keşide ettiği faturayla toplu olarak, gecikme için aylık %5 faizle oranıyla, tüm icra ve mahkeme, avukatlık vekalet ücreti ve masraflarıyla birlikte, kurumsal üye ve temsil ettiği kurumdan müteselsiliyet esasına göre talep edeceğini taraflar kabul ve taahhüt ederler.

6. Tazminat, sorumluluğun sınırlandırılması

Şayet Hizmet Sağlayıcı’nın verdiği hizmette hükümet kararları, kanun, savaş, isyan, (Hizmet Sağlayıcı’nın kendi çalışanları dahil olmak üzere) grev veya ticari ihtilaflar, teknik arızalar, internetin genel kullanılabilirliği, güç kesintisi, iletişim arızaları, hava, sel, yangın veya patlamalar, yerel veya doğal afetler dahil (mücbir sebep), fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere kontrolü altında olan ya da olmayan herhangi bir olay sebebiyle işbu sözleşme kapsamındaki herhangi bir yükümlülüğünü yerine getiremez veya yerine getirmekte gecikir ise; Hizmet Sağlayıcı’nın bu sebeplerle burada sayılan hizmetleri sağlayamamasından dolayı sorumlu olmayacağını; bu sözleşmeyi kabul etmekle yapılan işin internet ortamında olduğunu ve alınan tüm hizmetlerin ve yapılan işlemlerin internet ortamının taşıdığı riskleri (sunucu arızası, teknik hata, kesilme, yasaklama, altyapı eksikliği, ulusal ve uluslararası düzenlemeler vb.) doğal ve zorunlu olarak taşıdığının farkındalığı içinde olduğunu ve kendisinin, şirketinin ya da 3. şahıs ya da kurumların bu risklerden dolayı oluşabilecek sorun, eksik, kayıp, hırsızlık, saldırı, gecikme mücbir sebep vb. olaylar sonucu uğrayacağı maddi ya da manevi zararların tazminini, bu zararlar doğrudan ya da dolaylı olarak Hizmet Sağlayıcı’dan kaynaklanıyor olsa dahi, Hizmet Sağlayıcı’yı herhangi bir maddi manevi tazminat yahut yoksun kalınan kar dolayısıyla doğabilecek muhalefetler için sorumlu tutmayacağını, Kurumsal Üye ve her hâlükârda “1.10. ve 1.10.1” maddeleri kapsamındaki üye dolayısıyla bu sözleşmenin tarafları kabul ve taahhüt ederler.

7. İzinsiz kullanım:

Basinodam.com'un (Harmes Medya LTD. ŞTİ.) önceden yazılı izni olmaksızın bu site ve bu sitenin tüm içeriği otomatik olarak, “bot, crawler, infobot, information agent, Internet search engine, robotic librarian, spider, web crawler, web spider, droid" (örün robotu, internet robotu) gibi herhangi bir yazılım kullanarak kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayımlanamaz, yüklenemez, postalanamaz, aktarılamaz, dağıtılamaz veya bu içerikten türetilen işler yaratmak üzere rekabet yaratacak şekilde kullanılamaz.

8. Şahsi ve kurumsal bilgilerin kullanımı:

Bu sözleşmenin 1.10. ve 1.10.1 maddelerinde tarif edilen üyelik tiplerinin, Hizmet Sağlayıcı’yla paylaşacağı her nevi ve türden kurumsal (basın bülteni, görsel, video, doküman, fatura ve iletişim bilgileri vb.) ve şahsi bilgi (yani, bir şahıs hakkındaki bilgiler) güvenilir üçüncü taraflar ile paylaşılabilir ve haber yayma, reklam, dosyalama, haber takip etme ve benzeri hizmetler amacı ile aktarılabilir. Bu sözleşmenin tarafı olan 1.10. ve 1.10.1 maddelerinde de tarif edilen tüm üyeler, hizmet sağlayıcıya kurumsal ve şahsi bilgilerini aktardığı kişilerin, bu nevi aktarım ve kullanımlar için kendisine onay verdiğini taahhüt eder. Kurumsal ve şahsi bilgilerinin kullanılmasını veya aktarılmasını üye engellemek ister ise, hizmet sağlayıcıya üyelik formunda bulunan telefon numaraları veya Basinodam.com web sitesinde belirtilen iletişim bilgileri aracılığıyla internet yoluyla başvurmaları sonucunda 15 gün içerisinde hizmet sağlayıcının kendi yayınlarından kaldıracağını ancak içerik yayınlandıktan sonra internete yayılabileceğinden; kendi sorumluluk alanı haricinde (Basinodam.com haricinde) yahut alanına ücretli hizmetlerle doğru orantılı olarak yayılan bilginin geri dönüşü olamayacağı başka yayın veya arama motorlarında yer almasını engellemeyeceğini bu sebeplerden ötürü doğabilecek sorunlar karşısında hizmet sağlayıcının hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını maddi veya manevi tazminat talep edilemeyeceğini hiçbir cezai sorumluluğu olmadığını taraflar kabul ve taahhüt ederler.

9. Uygulanacak hukuk, yetki, delil sözleşmesi

9.1. İşbu Sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında Türkiye Cumhuriyeti kanunları uygulanacaktır. Türk Borçlar Kanunu icap - kabul esasına göre; bu sözleşmenin özel şifrelenmiş, kişiye özel bir alanda gerçekleştiğinin bu sözleşmenin 1.10. Maddesi kapsamındaki üyenin kayıt edilebilir IP numarasından bağlanılarak üyeliğin gerçekleştirdiğini ve sadece kişiye özel bir şekilde şifrelenmiş olarak onaylandığını ve sadece kurumsal üyeye ait kurumsal e-postayla da elektronik ortamda bu sözleşmenin bir kopyasının gönderilmesi suretiyle onaylanarak yapılan üyeliğin doğal sonucu olarak bu sözleşmenin olası bir uyuşmazlıkta kesin delil olarak sayılacağını, elektronik ortamda da taraflar arasında yapılan e-posta alışverişinin de tarafları kesin delil olarak bağladığını, keza taraflar arasındaki e-posta alış verişinin ve hizmet sağlayıcının cari hesap özetinin, Hukuk Muhakemeleri Kanunu 193. maddesi anlamında delil sayılacağını, bu sözleşmenin tarafları kabul ve taahhüt ederler. Eğer işbu sözleşmenin herhangi bir maddesi yetkili bir mahkeme tarafından geçersiz, hükümsüz veya icra edilemez kılınır ise kalan maddeler her halükarda herhangi bir şekilde sakatlanmadan veya geçersiz hale gelmeden tam olarak yürürlükte olmaya devam edecektir.

9.2. Bu sözleşmenin elektronik ortamda onaylanmasından sonra 1.10. madde kapsamındaki üyenin kurumsal e-posta adresine de bu sözleşmenin bir kopyası gönderilir. Üye, beyan ettiği kurumsal e-posta adresinin gerçek sahibi olduğunu onaylanmadığı takdirde üyeliğin gerçekleşmeyeceğini taraflar kabul ve taahhüt ederler. Yukarıdaki güvenlik koşullarıyla hayatın olağan akışına ve ticari örf adete uygun olarak tasarlanan bu sözleşme haricinde üyenin bilgilerinde bir çelişki yada şüphe götürmeyecek bir hata olduğu taktirde Hizmet Sağlayıcı, Kurumsal Üye’nin temsil ettiği kurumdan yazılı, sözlü veya belgegeçer (Faks) olarak bu sözleşmeye ek onay alma hakkını saklı tutacağını taraflar kabul ve taahhüt ederler. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir maddesinden veya maddesiyle ilgili olarak doğan her türlü uyuşmazlıkta İstanbul Mahkemeleri ve icra müdürlükleri yetkilidir.

9.3. Bu sözleşme dokuz bölüm, 14 punto, Arial karakterinde, 3667 kelimeden ibaret olup; bu üyelik sözleşmesini şimdi bağlı olduğunuz IP numarasından; temsilciniz ve şahsınız adına verdiğiniz bilgilerle şahsınıza ve temsil ettiğiniz tüzel kişiliğe münhasır bir şekilde taraf teşkilinizi bu sözleşmenin altındaki kutucuğa onay verilmeniz ve kaydet butonuna basmanızla, tam olarak sözleşmeyi okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi kabul ve taahhüt ediyorsunuz. İleri tuşuna basmanızla temsil ettiğiniz tüzel kişiliğe ait kurumsal e-posta adresinize bu sözleşmenin bir kopyası gönderilecek ve bu yolla da onay alındıktan sonra 9.2. maddesindeki işlemler saklı kalmak kaydıyla Hizmet Sağlayıcı’nın da onayı ile akit taraflarca kabul edilmiş sayılacaktır. Tarih:15.08.2014 Saat: 21:48